Aanvraag voor lidmaatschap KOVOM

(Dit formulier dient volledig ingevuld te worden)


NB!! U wordt pas ingeschreven als lid nadat uw betaling bij onze administratie is binnen gekomen, als u een machtiging afgeeft, hou er dan rekening mee dat U de eerste contributie betaling zelf moet overmaken. De machtiging is voor de opvolgende jaren pas actief, afschrijving volgt dan in december voor het opvolgend jaar.


Het te betalen lidmaatschapsgeld bedraagt € 30,- en loopt van 1 januari tot 1 januari:

Indien u lid wordt in november of december, bent u meteen lid voor het gehele opvolgende jaar.


HET LIDMAATSCHAPSJAAR LOOPT VAN 1 JANUARI TOT 1 JANUARI


U dient het formulier naar waarheid in te vullen; Het vermelden van een rang waartoe u niet bevorderd bent of het vermelden en dragen van niet verdiende onderscheidingen en/of de veteranenspeld en het opgeven, dat u gediend heeft bij een onderdeel waartoe u niet heeft behoord, is strafbaar en kan leiden tot het weigeren van het lidmaatschap of in een later stadium tot schorsing of zelfs royement.

Graag een pasfoto voor uw ledenpas naar [email protected]*
Doorlopende Machtiging KOVOM*
Ik ondergetekende verleen hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de KOVOM om de door mij verschuldigde contributie af te schrijven van de rekening van ondergetekende ten gunste van ING rekening NL69INGB0006914975 ten name van KOVOM*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible